Pla Municipal de Seguretat Viària 2004-2007.


     

crash car
   
http://news.bbc.co.uk


 
 
 

Ajuntament de Barcelona,
Dilluns, 5 d'abril de 2004

www.bcn.es


     

 

 
 

 

HORIZONTE > viene de la pregunta 27

.leer o escribir comentarios.

Barcelona, compromesa amb la seguretat viària. Presentació del Pla Municipal 2004-2007

Dilluns, 5 d'abril de 2004
Pla Municipal de Seguretat Viària 2004-2007

* - 7 d'abril  Dia Mundial de la Seguretat Viària
L'OMS dedica enguany el Dia Mundial de la Salut a aquest tema

* - Barcelona s'adereix al la Carta Europea de Seguretat Viària
Més de 30 ciutats europees signen a Londres aquest document

* - Pla Municipall de Seguretat Viària . .
Contribuir a l'objectiu de reduir el 50% els sinistres i les víctimes en accident de trànsit a la Unió Europea en el període 2000-2010.

* - Conjunt de mesures en diferents àmbits :

a) Conducta dels usuaris

b) Vehicles més segurs

c) Millora de la xarxa viària i optimització de la gestió del trànsit

d) Seguretat en el transport professional de mercaderies i viatgers

e) Primers auxilis i assistència a les víctimes d'accidents

f) Recollida, anàlisis i divulgació de dades sobre accidents

* - Objectius prioritaris pel bieni 2004-2005

- Control dels límits de velocitat.
Nous radars

- Pacificacío progressiva del trànsit
Estudi de disseny viari per la reducció de la velocitat màxima a 30 km/h en carrers i zones de la xarxa no bàsica de circulació

- Respecte als semàfors, a les cruïlles i a les zones i passos de vianants Actuacions de disciplina viària, campanyes de sensibilització i més tecnologia aplicada.

- Promoció d'una conducció tranquil.la i que compleixi les mesures de seguretat bàsiques

7 d'abril: Dia Mundial de la Seguretat Viària

Aquest any 2004, l'OMS (Organització Mundial de la Salut) ha decidit dedicar el 7 d'abril, Dia Mundial de la Salut, a la “Seguretat viària”. D'aquesta manera, l'OMS pretén promoure un debat públic sobre la problemàtica dels accidents de trànsit, amb la implicació dels ens públics responsables de la seguretat viària, d'associacions ciutadanes i dels propis ciutadans.

La preocupació pels accidents de trànsit té com a antecedent més immediat el Llibre Blanc del Transport de la Unió Europea (2001), i el consegüent Programa d'Acció Europeu de Seguretat Viària (2003), que tenen per objectiu reduir a la meitat el nombre de víctimes d'accidents de trànsit en la Unió Europea entre el 2000 i el 2010.

- Carta Europea de Seguretat Viària

L'Ajuntament de Barcelona s'adhereix a la Carta Europea de Seguretat Viària, impulsada per la UE, i al seu annex sobre seguretat viària urbana, que promouen les associacions de ciutats Polis i Access-Eurocities dins la campanya SAFE (Ciutats i regions europees per la seguretat viària). La signatura de la Carta Europea tindrà lloc en el decurs d'una cerimònia que se celebrarà a Londres el proper 7 d'abril, coincidint amb el Dia Mundial sobre la matèria. La Carta fixa un compromís de cooperació per implicar a totes les parts interessades (empreses de transport, fabricants de vehicles i de components, companyies d'assegurances, operadors d'infraestructures, entitats locals i regionals, etc.).

Dades d'accidentalitat a Barcelona

La ciutat de Barcelona ha consolidat en els darrers anys la tendència a la disminució iniciada l'any 2000, i ha registrat reduccions tant en el nombre de sinistres (-13,8%), d'accidents amb víctimes (-11%), de lesionats (9,3%) i de víctimes mortals (-14,8%) en aquests tres anys. ió de l'accidentalitat

                   Any 2000  - Any 2001 - Any 2002. - Any 2003 Variació (2003/2000)

Accidents de trànsit   
                     12.916          11.981         11.432                   11.137 -13,8%

Accidents amb víctimes
                    
11.348          10.755          10.853                    10.096 -  11%

Lesionats
                     14.816          14.383          13.765                   13.434  - 9,3%

Morts                   54                  59                  35                         46 -  14,8%

Pla Municipal de Seguretat Viària 2004-2007

Tenint en compte les dades quantitatives i qualitatives sobre accidents de trànsit a Barcelona i els factors que concorren en la sinistralitat viària, i d'acord amb els criteris de la Unió Europea i amb els objectius fixats en el Programa d'Acció Municipal (PAM), l'Ajuntament ha elaborat el Pla Municipal de Seguretat Viària 2004-2007.

Objectiu

El Pla recull el conjunt de mesures que es duran a terme amb l'objectiu últim de contribuir a l'objectiu de reduir el 50% els sinistres i les víctimes en accident de trànsit a la Unió Europea en el període 2000-2010 .

Paral.lelament es planteja un objectiu estratègic : aconseguir un acord social per la reducció dels accidents a Barcelona (no és justificable que una persona pugui perdre la vida per desplaçar-se per la ciutat).

Actuacions

En el seu Llibre Blanc del Transport, la Unió Europea promou sis àmbits d'actuació:

- Millorar la conducta dels usuaris

- Vehicles més segurs

- Millora d'infrastructures viàries i optimització de la gestió del trànsit

- Seguretat en el transport professional de mercaderies i viatgers

- Primers auxilis i assistència a les víctimes d'accidents

- Recollida, anàlisis i divulgació de dades sobre accidents

En base a aquests àmbits d'actuació, el Pla Municipal de Seguretat Viària planteja un seguit de mesures concretes, moltes d'elles continuació de les que ja es venen aplicant des de fa anys, que abarquen diferents àmbits d'actuació (educatiu, sanitari, científic, social, policial, urbanístic, gestió del trànsit...) i que es duen a terme de manera coordinada.

- > - Millorar la conducta dels usuaris

Per avançar en els objectius fixats, es plantegen accions en:

Educació i formació per la mobilitat

> Promoure el Centre de Recursos Educatius per la Mobilitat per donar suport als professors.

> Condonació de sancions per formació per grups d'infractors. Reciclatge i formació permanent de conductors.

> Camí escolar (15 camins escolars en execució)

> Fer participar els membres del Pacte per la Mobilitat en la promoció de l'educació i la formació per la mobilitat

> Educació cívica a les autoescoles: l'Ajuntament estudia un conveni amb les autoescoles perquè aquestes expliquin als seus alumnes les normes de circulació (velocitat, pàrquing,...) de la ciutat.

> Programes d'educació per la mobilitat sostenible a les escoles.

> Publicació de materials didàctics per tractar a les escoles la mobilitat real dels infants: com anar en bici, com anar a peu, com anar en transport públic, com anar en ciclomotor Informació i comunicació per la prevenció

> Realització de dos campanyes anuals de civisme i seguretat viària.

> Campanyes d'informació per la prevenció d'accidents de trànsit per col.lectius i/ o temàtiques específics: urgències hospitalàries, ús del cinturó, ús de sistemes de retenció infantils, ús del casc, no utilització del mòbil en la conducció, maniobres de motos, joves motoristes, professionals, compartir cotxe….

> Promoció del transport públic

> Celebració anual del Fòrum Barcelona de Seguretat Viària, i del Premi a la investigació d'accidents.

> Campanya “L'alcohol i tu” de l'Agència de Salut Pública de Barcelona dirigida a les persones que son ateses als hospitals per haver tingut un accident i a les quals se'ls ha detectat alcohol en sang

> Programa de dispensació responsable de begudes alcohòliques adreçat als empresaris de bars, perquè desenvolupin estratègies que minimitzin els efectes negatius del consum d'alcohol dels seus clients.

Actuacions de disciplina viària

> Incrementar la seguretat viària dels vianants.
Sancionar aquelles infraccions que envaeixen l'espai destinat al vianant o posen en perill la seguretat d'aquest.

> Incrementar el respecte als semàfors.
Increment de la vigilància i la correcció tant de l'incompliment per passar-se el semàfor en vermell com per sortir abans d'hora

> Disminuir l'excés de velocitat.
Reforçar el control de la velocitat, especialment en aquelles vies que conformen la xarxa bàsica de circulació.

> Disminuir la conducció sota els efectes de l'alcohol.
Augmentar els controls d'alcoholèmia

>Augment de l'ús dels sistemes de protecció (casc i cinturó).
Incidir en l'estricte compliment de la utilització d'aquests elements de seguretat

Altres actuacions

> Tractament diferenciat dels multi-infractors

> Exercici de l'acusació particular en els accidents on s'observa actuació negligent

> Judicis ràpids a conductors implicats en accidents quan superen la taxa legal d'alcoholèmia

> Vigilància i control del transport escolar

> Condonació de denúncies per formació

> Instar canvis legislatius: carnet per punts, reglament de mobilitat urbana...

Vehicles més segurs

> L'Ajuntament de Barcelona participa en diversos projectes de recerca europeus, per proporcionar guies als fabricants per dissenyar productes i sistemes més eficients:

-Projecte CHILD de seguretat infantil

-Projecte ROLLOVER de seguretat en bolcada

-Projecte MAIDS accidents motocicletes

> Instar el ministeri de l'Interior per la implantació de l'ITV per ciclomotors

> Augmentar els elements de seguretat en vehicles de gran volum

> Formació de monitors en transport escolar

Millora de la xarxa viària i gestió del trànsit

> Pla de pacificació progressiva del trànsit a la xarxa no bàsica: disseny viari per a la reducció de la velocitat a 30 km/h.

> Controlar la velocitat màxima a la xarxa bàsica (50 km/h) i a les Rondes (80 km/h i 60 km/h). Col·locació de radars fixos de control de velocitat a les principals vies d'accés a la ciutat

> Pla anual d'estudi i millora dels punts de risc i de les vies amb més risc d'accidents

> Auditories de seguretat viària dels plans semafòrics. Estudiar la idoneïtat del temps dels semàfors de les principals avingudes de la ciutat.

> Elaborar el manual de criteris de seguretat viària a tenir en compte en els projectes d'urbanització i d'infraestructures i incorporar les auditories de seguretat viària en els nous projectes urbans.

> Estudi-auditoria sobre l'adequació de la senyalització viària des de la percepció dels infants amb l'objectiu de dissenyar carrers amb millor protecció pels vianants.

> Camí escolar: revisió i millora de la senyalització, ordenació de 'aparcament, temps dels semàfors, parades bus, etc.

> Estudiar solucions per remarcar el pas a zones amb diferents límit de velocitat (entrades a la ciutat, sortides de la Ronda, accés a zones 30), com puguin ser bandes rugoses, paviments elevats, missatges en panells informatius...

> Impulsar proves-pilot de disseny viari per millorar la seguretat dels desplaçaments en vehicles de dues rodes.

Seguretat en el transport professional de mercaderies i viatgers

> Impulsar els Plans de Mobilitat de l'Empresa, amb especial consideració als desplaçaments professionals. Cal tenir en compte que:

                                       El 50% dels accidents laborals són de trànsit

                                       El 16,7% dels accidents de trànsit són accidents laborals

> Impulsar la formació en la conducció urbana de nous professionals (missatgers, repartidors de menjar a domicili, taxistes, conductors d'autobús...), d'acord amb els gremis corresponents.

> Continuar amb les inspeccions de transport fetes per la Guàrdia Urbana

> Elaborar una guia de bones pràctiques de l'ús del taxi

> Elaborar una guia de bones pràctiques de la distribució de mercaderies

Primers auxilis i assistència a les víctimes d'accidents

> Mantenir la coordinació 061, 092, 112, 080 i Urgències Hospitalàries

> Mantenir l'eficàcia del sistema policial i sanitari d'atenció i salvament

> Continuar amb el Full d'informació de drets i deures de les víctimes i familiars de les víctimes d'accidents de trànsit.

> Millorar la informació de familiars i víctimes d'accidents de trànsit i incrementar

la col·laboració amb les entitats de víctimes pel suport post-accident.

Recollida, anàlisis i divulgació dades sobre els accidents

> Continuar millorant i estandaritzar els anàlisis sobre accidentalitat (tipologia de sinistres, causes, tipus de lesions, etc.) desenvolupats per la Guàrdia Urbana i l'Agència de Salut Pública, ampliant la informació destinada a l'anàlisi estadístic.

> L'Agència de Salut Pública també participa en els programes PENDANT (protocols de connexió de bases de dades policials i sanitàries), EMAT-30D (Estudi de la mortalitat a 30 dies), MACIUS (impacte drogues psicoactives).

> Informes periòdics de l'accidentalitat amb dades de la Guàrdia Urbana i dels hospitals

> Indicadors per a l'avaluació de les actuacions, indicadors sobre la indisciplina (semàfors, velocitat, cinturó…) i dels infractors

> Promoure els estudis de reconstrucció dels accidents i estudis monogràfics

Objectius prioritaris 2004-2005

Dins el Pla Municipal de Seguretat Viària, pel bienni 2004-2005, es fixen un seguit d'objectius prioritaris que incideixen especialment en la disminució de les víctimes més habituals en un entorn eminenment urbà: conductors de vehicles de 2 rodes (la meitat de les víctimes l'any 2003) i vianants (37% dels morts l'any passat).

Control dels límits de velocitat , especialment a les vies bàsiques de circulació. Col·locació de radars fixos de control de velocitat a les principals vies d'accés a la ciutat, que se sumaran als vuit existents a la Ronda de Dalt i Litoral. S'ha iniciat el procés per poder instal.lar nous radars fixos en les següent vies:

-entrada per l'avinguda Diagonal

-entrada per l'avinguda Meridiana

-Via Augusta, des dels túnels de Vallvidrera

-Ronda del Mig (tots dos sentits)

S'estudiarà la ubicació de més radars en altres vies de la xarxa bàsica. Aquest sistema de control de la velocitat suposa una important eina de suport a la tasca preventiva que realitza de manera constant la Guàrdia Urbana.

Pacificació progressiva del trànsit a la xarxa no bàsica de circulació. Estudi de disseny viari per a la reducció de la velocitat màxima a 30 km/h en certs carrers i zones de la ciutat.

Respecte als semàfors, a les cruïlles i als passos i zones de vianants.

Es duran a terme campanyes de sensibilització i i informació dirigides a conductors, vianants i motociclistes; i actuacions de disciplina viària per invasió de passos i zones de vianants i per saltar-se el semàfor. Increment de la tecnologia aplicada al control del respecte als semàfors.

Promoció d'una conducció tranquil.la i que compleixi les mesures de seguretat bàsiques.

Campanyes de promoció de l'ús del cinturó i del casc, controls d'alcoholèmia de la Guàrdia Urbana i campanyes d'ús indegut del telèfon mòbil.

Doc. completo en pdf plaseguretatviaria20042007 (en carpeta Seg.-Mov.).

Es el documento de presentación del plan, no el plan. Podría valer (el plan puede ser demasiado. Ya veremos. Procede de Dilluns, 5 d'abril de 2004 (documento pdf en pg. web municipal).

ver o escribir comentarios.